ISO 39001​

Trafiksäkerhetspolicy

Ellénius Buss verkar för att all trafik skall utföras trafiksäkert så att nollvisionen uppnås dvs att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken samt genomföra ständiga förbättringar.

Det gör vi genom att:

 • Se till att fordonen är trafiksäkra – genom regelbundet och dokumenterat underhåll av fordonen, dagligt underhåll samt säkerhetskontroll före körning.
 • Se till att förare är kompetenta – genom utbildning, information och kompetensprov
 • Se till att medarbetare är nyktra – genomföra slumpvisa drogtester samt ha alkolås i varje fordon
 • Se till att medarbetare är utvilade – följa kör-och vilotidsförordningen, arbetstidslagen, följa upp kör- och vilotider via Idha-online samt följa upp att arbetstidslagen efterlevs
 • Prioritera säkerhet före tidtabell
 • Att alla medarbetare ges rätt förutsättningar – förarspecar, tidtabell, utbildning, god arbetsmiljö etc.
 • Se till att rapportera, dokumentera och utreda alla trafikolyckor och incidenter – genom att meddela trafikledningen, fylla i en händelserapport samt dokumentera trafikolycka och trafikincident
 • Följa kundkrav samt yrkestrafikförordningen

Alkohol-/drogpolicy

Inom Ellénius Buss accepteras inte att komma i bakrus eller påverkad till sin arbetsplats. Vi vill att eventuellt missbruk skall bort och att medarbetaren skall vara kvar.

 

 • Ellénius Buss utför därför slumpvisa alkohol- och drogtester på 10 % av alla medarbetare i vårt trafikavtal för att förebygga risk för påverkan eller missbruk av alkohol eller droger. De slumpvisa alkohol- och drogtesterna syftar även till att öka trafiksäkerheten och höja tryggheten för medarbetare och resenärer. Testerna genomförs av bolag som har utbildade provtagare och godkända provningsmetoder.
 • Proverna skickas alltid till ett ackrediterat laboratorium. Vid eventuellt positivt provsvar vid drogtester eller positivt alkoholtest kontaktas personalansvarig som vidtar åtgärd enligt plan.
 • Vid misstanke om påverkan kan provtagning ske för att verifiera eller dementera påverkan.
 • Vid nyanställning kan drogtester eventuellt komma att genomföras och detta informeras i sådant fall vid anställningsintervjun

Policy mot hot och våld

Ellénius Buss verkar för att såväl medarbetare som resenärer skall känna trygghet under färd. Vi förebygger därför eventuella hot- och våldssituationer genom att utbilda och informera personalen gällande konflikthantering och konkreta hjälpmedel vid eventuella hot- och våldssituationer.